Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden van DATA SCIENCE PARTNERS en de daar bijhorende websites zoals datasciencepartners.nl en datasciencepartners.nl.
 2. “datasciencepartners.nl” en “DATA SCIENCE PARTNERS”: de website is onderdeel van DATA SCIENCE PARTNERS, gevestigd te Hilversum aan de Hoge Larenseweg 140, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

  85264555, of DATA SCIENCE PARTNERS B.V.

 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van DATA SCIENCE PARTNERS wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DATA SCIENCE PARTNERS en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DATA SCIENCE PARTNERS, voor de uitvoering waarvan door DATA SCIENCE PARTNERS derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DATA SCIENCE PARTNERS en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien DATA SCIENCE PARTNERS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DATA SCIENCE PARTNERS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien DATA SCIENCE PARTNERS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. DATA SCIENCE PARTNERS is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DATA SCIENCE PARTNERS in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover DATA SCIENCE PARTNERS, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen DATA SCIENCE PARTNERS verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van DATA SCIENCE PARTNERS in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van DATA SCIENCE PARTNERS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt telefonisch via 020 – 26 196 70 of per e-mail: info@datasciencepartners.nl.
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
 3. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van DATA SCIENCE PARTNERS – een vervanger worden gestuurd.
 5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door DATA SCIENCE PARTNERS.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan DATA SCIENCE PARTNERS of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van DATA SCIENCE PARTNERS ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DATA SCIENCE PARTNERS niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan DATA SCIENCE PARTNERS per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
  Daarnaast heeft DATA SCIENCE PARTNERS het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat DATA SCIENCE PARTNERS aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan DATA SCIENCE PARTNERS verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van DATA SCIENCE PARTNERS. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van DATA SCIENCE PARTNERS. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@datasciencepartners.nl.

Artikel 8. Overige rechten DATA SCIENCE PARTNERS

 1. In geval van een (ter beoordeling van DATA SCIENCE PARTNERS) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt DATA SCIENCE PARTNERS zich het recht voor de betreffende opleiding of training te verplaatsen of te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt DATA SCIENCE PARTNERS zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 3. DATA SCIENCE PARTNERS behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 4. DATA SCIENCE PARTNERS behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door DATA SCIENCE PARTNERS aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 9. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens DATA SCIENCE PARTNERS, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DATA SCIENCE PARTNERS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DATA SCIENCE PARTNERS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.